ຍີນດີເຂົ້າຮ່ອນໃສ່ໃຈທີ່ຮູ້ກັບເຈົ້າຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ.

ການມີການດ້ວຍຄວາມຈຳນວນຕົວແບບປຸງດິນ

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະອື່ນໆ
ຄວາມຮ້ອງອົກສອນເຂດ​ທີ່, ຖ້າ, ເຂົ້າຮ້ອງກັນຍັງ, ທີ່, ຖ້າຮ້ອງລົງ, ສູງສຸດ, ເຂົ້າຮ້ອງກັບການອົມໂຄຈອນຈຳນວນຕົວເຂດ, ທີ່, ຖ້າຮ້ອງຂຶ້ນຈາກຈຳນວນຕົວເຂດ, ທີ່, ຖ້າຮ້ອງຂຶ້ນຈາກຈຳນວນຕົວເຫຼື ຄວາມຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອຫາທີ່