ຍີນດີເຂົ້າຮ່ອນໃສ່ໃຈທີ່ຮູ້ກັບເຈົ້າຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ.

ຕົວປະສັກທໍລະນີ, ຖຶກຮູບແບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະອື່ນໆ
ກົດຄວາມສະດວກຜ່ານເຮືອນສຳລັນຍົງQ235B square tube uses: mechanical equipment manufacturing, glass curtain wall, marble curtain wall dry hanging, ship manufacturing, cargo support, steel structure engineering, furniture manufacturing, medical devices, agricultural and chemical machinery, auto parts, etc.