ຍີນດີເຂົ້າຮ່ອນໃສ່ໃຈທີ່ຮູ້ກັບເຈົ້າຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ.

ຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະອື່ນໆ
ການດຳເນີນການທໍາຈາກ Seamlish pipe ແມ່ນຮູບແບບທີ່ມີນຳ້ທີ່ສູງຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ສູງດິນ ຫຼື ການເກັບຮ້ອນໃກ້Because the inner and outer walls of precision steel pipe have no oxide layer, bear high pressure and no leakage, high precision, high smoothness, cold bending without deformation, expansion It is mainly used to produce pneumatic or hydraulic components.