ຍີນດີເຂົ້າຮ່ອນໃສ່ໃຈທີ່ຮູ້ກັບເຈົ້າຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ.

ຕົວປະສັກທໍລະນີ, ຖຶກຮູບແບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະອື່ນໆ
[1] 2.3
ຕໍ່ໄປ:Q235B square tube